ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ

ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 м. Боярка                                                                                                                    2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМУМ-НЕТ»,  надалі за текстом «Оператор», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України оприлюднює  даний Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет (далі – «Договір»), необмеженому колу осіб (далі- «Абонентам»):

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сторони Договору — Оператор ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» з однієї сторони та Абонент (Абоненти) з іншої сторони.

1.2. Оператор - Суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію власних телекомунікаційних мереж.

1.3. Абонент - споживач телекомунікаційних послуг (фізична особа), що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, яке перебуває в його власності або користуванні до телекомунікаційної мережі Оператора.

1.4. Місце надання послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом адресою, за якою буде здійснюватися надання Послуг доступу до мережі Інтернет (квартира, будинок, нежитлове приміщення).

1.5. Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері послуг доступу до мережі Інтернет.

1.6. Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

1.7. Абонентна плата — регулярний фіксований платіж, який встановлюється Оператором для Абонента за надання на постійній основі Послуг доступу до мережі Інтернет.

1.8. Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і списання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором, а також звернення Абонента до технічного відділу.

1.9. Тарифний план - сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання послуг.

1.10. Розрахунковий період - один календарний місяць за який Абонент сплачує авансом.

1.11. Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання послуг, пов'язаних з цим Договором.

1.12. Сайт Оператора - maximuma.net.

1.13. Додаткові послуги — роботи, що виконуються на замовлення Абонента у місці надання послуг та включають роботи з прокладання кабелю, роботи з перенесення точки підключення кінцевого обладнання, налагодження кінцевого обладнання, інші роботи.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 року,  рішення НКРЗІ №  624 від 29.11.2012 року «Про затвердження основних вимог до Договору про надання телекомунікаційних послуг», інших актів законодавства.

2.2. Даний договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.

2.3. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України та не можуть бути змінені на вимогу Абонента.

2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМУМ-НЕТ» включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 1281 згідно рішення НКРЗІ № 1397 від 12.03.2009 року.

2.5. З інформацією про повний перелік Послуг, надання яких можливе в рамках даного Договору, їх характеристика й вартість визначені в діючих Прейскурантах Оператора, ознайомитися з якими можна на сайті: maximuma.net або за телефонами (044) 37-40-451, (093) 0000-869, (098) 0000-869, (099) 0000-869.

2.6. Обов’язковою умовою надання Абоненту послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених послуг.

2.7. Оператор вправі на власний розсуд залучати третіх осіб для належного виконання зобов’язань за даним Договором без повідомлення про це Абонента.

2.8. Оператор виступає власником знаку для товарів і послуг та здійснює надання послуг доступу до мережі Інтернет з його використанням.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Оператор надає, а Абонент приймає та сплачує надані йому послуги доступу до мережі Інтернет  (далі – «Послуги) згідно з умовами даного Договору.

Для надання Послуги Оператор організовує підключення обладнання Абонента до мережі Оператора.

Послуги за даним Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не встановлено домовленістю між Сторонами.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

4.1. З моменту підписання заяви про приєднання до Договору Абонент автоматично приймає його умови і даний Договір вважається укладеним без підписання його Сторонами в паперовому вигляді. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання заяви. Форма заяви затверджується Оператором та не може бути змінена на вимогу Абонента.

4.2. В окремих випадках Договір може бути укладений і без підписання заяви про приєднання до Договору. Фактом приєднання до умов цього Договору в такому випадку буде вважатися оплата послуг Оператора згідно обраного тарифного плану, якою Абонент надає свою згоду на приєднання до Договору. Такими випадками можуть бути:

4.2.1. Настання форс-мажорних обставин (введення на законодавчому рівні карантинних обмежень господарської діяльності тощо);

4.2.2. Місце надання послуг вже було зареєстровано в системі Оператора та за яким вже здійснювалося надання послуг доступу до мережі Інтернет;

4.2.3. Безпосереднє здійснення Абонентом оплати послуг Оператора з відмовою підписувати заяву про приєднання.

4.3. Факт підписання Абонентом заяви про приєднання до Договору не є підставою для Оператора здійснювати надання послуг за цим Договором Абоненту. Підставою для надання Послуг за цим Договором Абоненту є сплачена абонентна плата за розрахунковий період.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Оператор має право:

5.1.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на своєму сайті в порядку передбаченому чинним законодавством України;

5.1.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати чи змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

5.1.3. Здійснювати повне або часткове обмеження дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені даним Договором;

5.1.4. Призупинити у встановленому законодавством порядку надання Послуг;

5.1.5. Відключити на підставі рішення суду кінцеве обладнання, якщо воно використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки;

5.1.6. Без згоди Абонента здійснювати зміни параметрів маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг;

5.1.7. При проведенні планових робіт, пов’язаних з ремонтом Мережі призупинити надання Послуг шляхом опублікування інформації на своєму сайті, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без такого попереднього повідомлення;

5.1.8. Розірвати даний Договір у порядку, передбаченому Розділом 9 даного Договору;

5.1.9. Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації щодо отримання Послуги та використовувати такі записи згідно чинного законодавства України;

 5.1.10. Оператор також має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Оператор зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати надання послуг Абонентам у відповідності до вимог чинного законодавства України;

5.2.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну чи скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше ніж за 7(сім) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента;

5.2.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Оператора, умови та порядок надання Додаткових послуг, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг;

5.2.4. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги, пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

5.2.5. Забезпечувати збереження відомостей про Абонентів, отриманих під час укладання Договору, а також про надання Послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо;

5.2.6. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

5.3. Абонент має право:

5.3.1. Своєчасно отримувати замовлені послуги встановленої якості;

5.3.2. Замовляти у Оператора Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Оператором;

5.3.3. Отримувати від Оператора відомостей щодо надання Послуг у порядку, встановленому чинним законодавством України;

5.3.4. За умови наявності у Оператора технічної можливості змінювати тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг;

5.3.5. Вимагати від Оператора відшкодування, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених договором;

5.3.6. Відмовитися від Послуг Оператора в порядку, встановленому Договором;

5.3.7. Оскаржувати неправомірні дії Оператора згідно із діючим законодавством України;

5.3.8. Абонент має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.4. Абонент зобов’язується:

5.4.1. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання;

5.4.2. Своєчасно здійснювати оплати Послуг та/або додаткових послуг відповідно до встановленого порядку розрахунків у Тарифному плані;

5.4.3. Повідомляти Оператора про відсутність Послуг;

5.4.4. Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання послуг для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави;

5.4.5. Повідомляти Оператора не менш ніж протягом 10 днів про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у договорі;

5.4.6. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб (зловмисників, хакерів тощо). До такої інформації належать зокрема логін та пароль Абонента, що використовується Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використання такої інформації з обмеженим доступом третіми особами та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам;

5.4.7. Абонент має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному обсязі.

6.3. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

6.4. Абонент несе повну відповідальність за збереженні своїх аутентифікаційних даних і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання Послуги третіми особами через канал доступу Абонента.

6.5. Фінансова відповідальність Оператора, що може виникнути за будь-яких умов, обмежена розміром плати за надання послуги за 1 (один) календарний місяць і не може перевищувати цю суму.

6.6. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

6.6.1. Використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора або порушення вимог інструкцій виробника з використання кінцевого обладнання;

6.6.2. У випадку настання форс-мажорних обставин;

6.6.3. З вини Абонента у випадках, передбачених законом.

6.7. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережати, технічними засобами телекомунікацій.

 1. ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання послуги призупиняється у випадках:

7.1.1. Порушення Абонентом розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Абонентом тарифного плану;

7.1.2. Заміни встановленого у Абонента обладнання для отримання послуги;

7.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, профілактичних, планових, ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

7.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

7.1.5. За заявою Абонента відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більше як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими Оператором;

7.1.6. Тимчасове припинення надання послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього на строк, визначений договором та законодавством.

7.2. Надання послуги припиняється у випадках:

7.2.1. Непогашення заборгованості з оплати протягом 90 календарних днів з моменту призупинення надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується, але Абонент зобов’язаний погасити фактичну заборгованість;

7.2.2. Відмови Абонента від надання Послуги;

7.2.3. Порушення Абонентом чинного законодавства при користуванні Послугою;

7.2.4. У випадку порушення умов даного Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

8.1. Тарифні плани на всі види Послуг встановлюються Оператором самостійно.

8.2. Вартість Послуг за даним Договором залежить від типу обраного Абонентом тарифного плану, який визначений в діючих Прейскурантах на офіційному сайті Оператора.

8.3. Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом шляхом авансових платежів на період надання Послуги.  Тривалість розрахункового періоду надання Послуги складає 1 (один) календарний місяць.

8.4. Абонент здійснює оплату додаткових послуг ( у випадку їх надання) шляхом попередньої оплати в розмірі 100%.

8.5. Датою оплати Послуг вважається дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок Оператора та/або на рахунок третіх осіб згідно п. 2.7. Договору.

8.6. Інформація про здійснені Абонентом платежі враховується на Особовий рахунок Абонента.

8.7. Всі платежі за даним Договором здійснюються Абонентом у національній валюті України – гривні.

8.8. Абоненти здійснюють оплату Послуг Оператора за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, відділення банківських установ тощо.

8.9. Надання Послуг може бути зупинене за усною вимогою Абонента на термін до 3-х календарних місяців на рік. За цей час абонентська платня не стягується та облікові дані (атрибути) Абонента зберігаються.

 1. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

9.2. Оператор може змінювати умови даного Договору з попереднім повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації на своєму сайті. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом всіх внесених Оператором змін (акцепт змін).

9.3. Абонент вправі розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором зміни відповідно до п. 9.2. даного Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

9.4. Оператор може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором (в разі наявності).

9.5. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 7 (сім) календарних днів до моменту його розірвання, без зазначення причин розірвання. Такою умовою розірвання Договору є відсутність заборгованості Абонента перед Оператором.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг, епідемії, блокади, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; введення воєнного або надзвичайного стану, навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до неможливості надання Послуг Оператором.

 1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ

11.1. Оператор на замовлення Абонента здійснює надання Додаткових послуг в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

11.2. Додаткові послуги надаються Оператором самостійно або із залученням третіх осіб без повідомлення про це Абонента.

11.3. Вартість та строк надання Додаткових послуг встановлюється Оператором в залежності від місця та складності їх надання.

11.4. Додаткові послуги підлягають наданню не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання попередньої плати.

 1. ІНШІ УМОВИ

12.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною або письмовою заявою. Оператор, отримавши письмову заяву повинен її розглянути у строки, встановлені законодавством та надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь.

12.2. Абонент гарантує Оператору, що він володіє законними правами щодо володіння та/або користування  Приміщенням, де будуть надаватися Послуги.

12.3. Даний Договір діє безстроково і може бути розірваний кожною зі Сторін у відповідності до Розділу 9 даного Договору.

12.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Оператор не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

12.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової  форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонентів на своєму сайті не пізніше ніж у 20 (двадцяти) денний строк з моменту вступу в силу змін.

12.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту настання таких змін шляхом звернення до контакт-центру Оператора, що вказані на його сайті

12.7. Дії, направлені на реєстрацію або перереєстрацією Абонента, прийом платежів від нього,  консультативно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку здійснюється уповноваженими представниками Оператора.

12.8. Умови даного Договору однакові для всіх Абонентів.

12.9. Здійснюючи укладання даного договору Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання його персональних даних відповідно до діючого законодавства України.

12.10. Всі спори та суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання Сторони передають його на вирішення до суду за встановленою підсудністю та підвідомчістю.

 

TOP