ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ

ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 м. м. Боярка                                                                                                                    2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМУМ-НЕТ», що є постачальником електронних комунікаційних мереж та послуг, надалі за текстом «Постачальник», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України оприлюднює даний Договір про надання електронних комунікаційних послуг (далі – «Договір»), необмеженому колу осіб (далі - «Абонентам»):

 1. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сторони Договору — Постачальник ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» з однієї сторони та Абонент (Абоненти) з іншої сторони.

1.2. Постачальник електронних комунікаційних послуг - суб’єкт господарювання, який фактично надає та/або має право надавати електронні комунікаційні послуги на власних мережах та/або на мережах інших постачальників електронних комунікаційних послуг;

1.3. Абонент - кінцевий користувач (фізична особа), який отримує електронні комунікаційні послуги на умовах договору, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг.

1.4. Місце надання послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом адресом, за яким буде здійснюватися надання електронних комунікаційних послуг (квартира, будинок, нежитлове приміщення).

1.5. Електронна комунікаційна послуга - послуга, що полягає в прийманні та/або передачі інформації через електронні комунікаційні мережі, крім послуг з редакційним контролем змісту інформації, що передається за допомогою електронних комунікаційних мереж і послуг.
1.6. Електронна комунікаційна мережа - комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг.

1.7. Технічні засоби електронних комунікацій - обладнання, у тому числі із встановленим програмним забезпеченням, станційні та лінійні споруди, призначені для організації електронних комунікаційних мереж.

1.8. Послуга доступу до мережі Інтернет - електронна комунікаційна послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з’єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується.

1.9. Кінцеве (термінальне) обладнання - обладнання, призначене для з’єднання з кінцевим пунктом електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг.

1.10. Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати постачальник електронних комунікаційних послуг для абонента за доступ на постійній основі до електронних комунікаційних послуг незалежно від факту їх отримання.

1.11. Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і списання цих коштів на оплату електронних комунікаційних послуг за цим Договором, а також звернення Абонента до технічного відділу.

1.12. Тарифний план - сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Постачальником, щодо вартості, умов та обсягу надання електронних комунікаційних послуг, які розміщені на офіційному сайті Постачальника.

1.13. Розрахунковий період – один календарний місяць за який Абонент сплачує авансом.

1.14. Заявка Абонента - дії Абонента, спрямовані на отримання права користування Послугами Постачальника та/або їх відновлення.

1.15. Офіційний Сайт Постачальникаmaximuma.net - публічний інформаційний ресурс в мережі Інтернет, доступний для всіх користувачів мережі Інтернет. Містить офіційну інформацію Постачальника електронних комунікаційних послуг про послуги, що надаються.

1.16. Додаткові послуги — роботи, що виконуються на замовлення Абонента у місці надання Послуг та включають роботи з прокладання кабелю, роботи з перенесення точки підключення кінцевого (термінального) обладнання, налагодження кінцевого (термінального) обладнання, інші послуги, що може надавати Постачальник Абоненту в межах цього Договору.

1.17. Початок надання послуг – дата підключення кінцевого (термінального) обладнання Абонента до Мережі, що посвідчується підписанням Абонентом Заяви про приєднання до Публічного договору, форма якої затверджена Постачальником.

 1. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про електронні комунікації», «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України тощо.

2.2. Даний договір регулює відносини з приводу надання Постачальником Абонентам електронних комунікаційних послуг, в тому числі послуг доступу до мережі Інтернет.

2.3. Умови Договору визначаються Постачальником самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України та не можуть бути змінюватися на вимогу Абонента.

2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМУМ-НЕТ» включене до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за № 2664 з правом:

2.4.1. Надання послуг доступу до мережі Інтернет;

2.4.2. Надання послуг технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж;

2.4.3. Надання послуг доступу до елементів електронної комунікаційної мережі та пов’язаних з нею засобів і послуг;

2.4.4. Надання послуг доступу до мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг.

2.5. З інформацією про повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика й вартість визначені в діючих Прейскурантах Постачальника, ознайомитися з якими можна на офіційному сайті Постачальника: maximuma.net або одержати за телефонами:
(+38093) 0000-869, (+38098) 0000-869, (+38099) 0000-869.

2.6. Обов’язковою умовою надання Абоненту електронних комунікаційних послуг є наявність у Постачальника технічної можливості для надання Абоненту замовлених послуг.

2.7. Постачальник вправі на власний розсуд залучати третіх осіб (інших постачальників електронних комунікаційних послуг) для належного виконання зобов’язань за даним Договором без повідомлення про це Абонента.

2.8. Постачальник виступає власником знаку для товарів і послуг та здійснює надання електронних комунікаційних послуг з його використанням.

2.9. Технічне обслуговування та експлуатацію електронної комунікаційної мережі здійснює Постачальник самостійно.

 1. 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник на платній основі надає Абоненту замовлені електронні комунікаційні послуги, а також в разі потреби додаткові послуги (далі – «Послуги), за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити визначену оплату згідно з умовами даного Договору.

3.2. Для надання Послуги Постачальник організовує підключення кінцеве (термінальне) обладнання Абонента до електронної комунікаційної мережі Постачальника, в тому числі надає Абоненту IР-адресу, Особовий рахунок, а також в разі потреби на платній основі здійснює передачу кінцевого (термінального) обладнання, призначене для з’єднання з кінцевим пунктом електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг.

3.3. Постачальник електронних комунікаційних послуг не здійснює встановлення програмного забезпечення на обладнання Абонента.

3.4. Підключення Абонента виконується шляхом підключення до електронної комунікаційної мережі Постачальника електронних комунікаційних послуг за допомогою мережевого адаптера Абонента або порту пристрою, що виконує функції маршрутизатора або іншого кінцевого (термінального) обладнання.

3.5. Факт підключення Кінцевого обладнання до мережі (початок надання послуг) фіксується технічними можливостями Постачальника та підтверджується Абонентом шляхом підписання Заяви про приєднання до Публічного договору.

3.6. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг за умов подання Заяв про приєднання до Публічного Договору по кожному з Місць надання послуг.

3.7. Постачальник електронних комунікаційних послуг несе відповідальність за технічний стан електронної комунікаційної мережі тільки до Абонентської лінії.

3.8. Послуги та технічний супровід за даним Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не встановлено домовленістю між Сторонами.

3.9. Додаткові послуги за даним договором надаються за домовленістю між Сторонами.

3.10. Абонент згоден, що його персональні дані будуть внесені в базу даних Постачальника електронної комунікаційної послуги. Постачальник

 1. 4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

4.1. З моменту підписання заяви про приєднання до Договору Абонент автоматично приймає його умови і даний Договір вважається укладеним без підписання його Сторонами в паперовому вигляді. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання заяви. Форма заяви затверджується Постачальником та не може бути змінена на вимогу Абонента.

4.2. В окремих випадках Договір може бути укладений і без підписання заяви про приєднання до Договору. Фактом приєднання до умов цього Договору в такому випадку буде вважатися оплата послуг Постачальника згідно обраного тарифного плану, якою Абонент надає свою згоду на приєднання до Договору. Такими випадками можуть бути:

4.2.1. Настання форс-мажорних обставин (введення на законодавчому рівні карантинних обмежень господарської діяльності, воєнний стан тощо);

4.2.2. Місце надання послуг вже було зареєстровано в системі Постачальника та за яким вже здійснювалося надання електронних комунікаційних послуг.

4.2.3. Безпосереднє здійснення Абонентом оплати послуг Постачальника з відмовою підписувати заяву про приєднання.

4.3. Факт підписання Абонентом заяви про приєднання до Договору не є підставою для Постачальника здійснювати надання електронних комунікаційних послуг за цим Договором Абоненту. Підставою для надання замовлених послуг за цим Договором Абоненту є сплачена абонентна плата за розрахунковий період та/або здійснення плати за надання додаткових послуг в рамках цього Договору.

 1. 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник має право:

5.1.1. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на своєму офіційному сайті в порядку передбаченому чинним законодавством України;

5.1.2. В односторонньому порядку встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати чи змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

5.1.3. Здійснювати повне або часткове обмеження дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування електронної комунікаційної мережі та/або порушують вимоги, передбачені даним Договором;

5.1.4. Призупинити доступ Абонента до Послуг без попереднього попередження при відсутності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента. Доступ до Послуг поновлюється після поповнення Абонентом свого Особового рахунку на відповідну суму, згідно обраного тарифного плану;

5.1.5. Тимчасово призупинити надання Послуг через надзвичайні обставини, з технічних причин або з метою поліпшення Послуг;

5.1.6. Тимчасово призупинити надання Послуг через порушення Абонентом умов цього Договору;

5.1.7. Відключити на підставі рішення суду (слідчого судді) кінцеве (термінальне) обладнання, якщо воно використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки;

5.1.8. Без згоди Абонента здійснювати зміни параметрів маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання електронних комунікаційних послуг;

5.1.9. При проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом електронної комунікаційної мережі призупинити надання Послуг з обов’язковим повідомленням про це Абонента не менш ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування інформації на своєму сайті, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без такого попереднього повідомлення;

5.1.10. Розірвати даний Договір у порядку, передбаченому Розділом 9 даного Договору;

5.1.11. Здійснювати запис телефонних розмов між Постачальником та Абонентом при зверненнях Абонента до Постачальника з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації щодо отримання Послуги та використовувати такі записи згідно чинного законодавства України;

5.1.12. Постачальник також має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Постачальник зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати надання послуг Абонентам у відповідності до вимогам чинного законодавства України;

5.2.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну чи скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Постачальника або у інших засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента;

5.2.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Постачальника, умови та порядок надання Додаткових послуг, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг;

5.2.4. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги, пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

5.2.5. Забезпечувати збереження відомостей про Абонентів, отриманих під час укладання Договору, а також про надання Послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо;

5.2.6. При необхідності направляти своїх працівників, за заявкою Абонента та за рахунок Постачальника, для усунення пошкоджень в роботі електронної комунікаційної мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;

5.2.7. Забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати Абонентом вартості ремонтних робіт за Тарифами Постачальника;

5.2.8. Вести облік платежів, що поступають від Абонента;

5.2.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Абонент має право:

5.3.1. Своєчасно отримувати замовлені послуги встановленої якості;

5.3.2. Замовляти у Постачальника Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Постачальником;

5.3.3. Безкоштовно отримати вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг

5.3.4. За умови наявності у Постачальника технічної можливості змінювати тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг;

5.3.5. Вимагати від Постачальника відшкодування, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Постачальником обов’язків, передбачених договором, якщо вони виникли з вини Постачальника;

5.3.6. Відмовитися від Послуг Постачальника в порядку, встановленому Договором;

5.3.7. Оскаржувати неправомірні дії Постачальника згідно із діючим законодавством України;

5.3.8. Абонент має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.4. Абонент зобов’язується:

5.4.1. Виконувати умови цього Договору;

5.4.2. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання;

5.4.3. Своєчасно здійснювати оплати Послуг та/або додаткових послуг згідно із встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані;

5.4.4. Повідомляти Постачальника про відсутність Послуг;

5.4.5. Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання послуг для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави;

5.4.6. Не втручатися в роботу Електронної комунікаційної мережі та господарську діяльність Постачальника;

5.4.7. Самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати;

5.4.8. Утримувати у справному стані Кінцеве (термінальне) обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, тощо.

5.4.9. В письмовому вигляді у місячний строк інформувати Постачальника про зміну обов’язкових реквізитів, вказаних в Заяві на приєднання до публічного договору;

5.4.10. Запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному Сайті Постачальника та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

5.4.11. Не перешкоджати виконанню робіт Постачальником, пов'язаних з обстеженням абонентського вводу та Кінцевого (термінального) обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Постачальника до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень;

5.4.12. Не рідше одного разу на 10 календарних днів знайомитися з поточними тарифами, зі змінами умов цього Договору та іншою інформацією, опублікованою на Офіційному сайті Постачальника;

5.4.13. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб (зловмисників, хакерів тощо). До такої інформації належать зокрема логін та пароль Абонента, що використовується Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використання такої інформації з обмеженим доступом третіми особами та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Постачальнику, іншим особам;

5.4.14. Не використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів та інформації, що ображають людську гідність, що загрожують інтересам національної безпеки та оборони, в тому числі територіальної цілісності держави Україна, що створює загрозу інформаційній безпеці, для пропаганди насильства, порнографії, розпалювання расової або національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей, тощо.

5.4.15. Абонент має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 1. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до його норм, а в частині, що не врегульована цим Договором - відповідно до норм чинного законодавства України.

6.3. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги нараховуються та стягуються Постачальником з Абонента в повному обсязі.

6.4. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

6.5. Абонент несе повну відповідальність за збереженні своїх аутентифікаційних даних і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання Послуги третіми особами через канал доступу Абонента.

6.6. Фінансова відповідальність Постачальника, що може виникнути за будь-яких умов, обмежена розміром плати за надання послуги за 1 (один) календарний місяць і не може перевищувати цю суму.

6.7. Постачальник не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, в тому числі швидкість доступу до мережі Інтернет, що не входять до складу його електронної комунікаційної мережі.

6.8. Постачальник гарантує якість Послуг та обрану Абонентом швидкість доступу до мережі Інтернет в межах тарифного плану тільки на ділянці від вузла з'єднання електронної комунікаційної мережі з магістральними каналами Інтернет до місця надання послуги (до квартири, будинку, приміщення тощо).

6.9. Постачальник не несе відповідальності за погіршення якості Послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Постачальника. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом.

6.10. Постачальник не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у випадку відсутності електроживлення у місці надання Послуг не з вини Постачальника, що призвело до нездатності функціонування технічних засобів електронних комунікацій;

6.11. Абонент несе повну матеріальну відповідальність за:

6.11.1. Втручання в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в електронній комунікаційній мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет;

6.11.2. За нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором.

6.12. Постачальник не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду,тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також внаслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).

6.13. Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

6.13.1. Використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з електронною комунікаційною мережею Постачальника або порушення вимог інструкцій виробника з використання кінцевого обладнання;

6.13.2. У випадку настання форс-мажорних обставин;

6.13.3. З вини Абонента у випадках, передбачених законом.

6.14. Постачальник не контролює та не несе відповідальності за зміст інформації, що передається електронними комунікаційними мережами, технічними засобами електронних комунікацій.

 1. 7. ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Надання послуги призупиняється у випадках:

7.1.1. Порушення Абонентом розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Абонентом тарифного плану;

7.1.2. Заміни встановленого у Абонента обладнання для отримання Послуги;

7.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження електронної комунікаційної мережі, профілактичних, планових, ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

7.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

7.1.5. За заявою Абонента відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більше як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими Постачальником;

7.1.6. Тимчасове припинення надання послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього на строк визначений договором та законодавством.

7.2. Відновлення надання послуг Постачальник здійснює протягом 1 (однієї) години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості.

7.3. Надання послуги припиняється у випадках:

7.3.1. Непогашення заборгованості з оплати протягом 90 календарних днів з моменту призупинення надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується, але Абонент зобов’язаний погасити фактичну заборгованість;

7.3.2. Відмови Абонента від надання Послуги;

7.3.3. Порушення Абонентом чинного законодавства при користуванні Послугою;

7.3.4. У випадку порушення умов даного Договору.

 1. 8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

8.1. Тарифні плани на всі види Послуг встановлюються Постачальником самостійно.

8.2. Вартість Послуг за даним Договором залежить від типу обраного Абонентом тарифного плану, який визначений в діючих Прейскурантах на офіційному сайті Постачальника.

8.3. Оплата Послуг Постачальника здійснюється Абонентом шляхом авансових платежів на період надання Послуги. Тривалість розрахункового періоду надання Послуги складає 1 (один) календарний місяць.

8.4. Абонент здійснює оплату додаткових послуг ( у випадку їх надання) шляхом попередньої оплати в розмірі 100%.

8.5. Датою оплати Послуг вважається дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок Постачальника та/або на рахунок третіх осіб згідно п. 2.7. Договору.

8.6. Інформація про здійснені Абонентом платежі враховується на Особовий рахунок Абонента.

8.7. Всі платежі за даним Договором здійснюються Абонентом у національній валюті України – гривні.

8.8. Абоненти здійснюють оплату Послуг Постачальника за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, відділення банківських установ тощо.

 1. 9. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

9.2. Постачальник може змінювати умови даного Договору з попереднім повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації на своєму сайті. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом всіх внесених Постачальником змін (акцепт змін).

9.3. Абонент вправі розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Постачальником відповідно до п. 9.2. даного Договору, попередньо письмово повідомивши Постачальника про це за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

9.4. Постачальник може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Постачальнику збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Постачальником (в разі наявності).

9.5. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Постачальника за 7 (сім) календарних днів до моменту його розірвання, без зазначення причин розірвання. Такою умовою розірвання Договору є відсутність заборгованості Абонента перед Постачальником.

9.6. У випадку розірвання Договору за ініціативою Абонента, Постачальник протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання письмового повідомлення Абонента повертає останньому кошти за фактично ненадані Послуги (у випадку залишку грошових коштів на Особовому рахунку) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. 10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Постачальник не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Постачальника і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Постачальника по наданню Послуг, епідемії, блокади, відключення (відсутності) електроживлення у місцях надання послуг, пожежі або інші стихійні лиха; введення воєнного або надзвичайного стану, навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до неможливості надання Послуг Постачальником.

 1. 11. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ

11.1. Постачальник на замовлення Абонента здійснює надання Додаткових послуг в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

11.2. Додаткові послуги надаються Постачальником самостійно або з залученням третіх осіб без повідомлення про це Абонента.

11.3. Вартість та строк надання Додаткових послуг встановлюється Постачальником в залежності від місця та складності їх надання.

11.4. Додаткові послуги підлягають наданню не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання попередньої плати.

 1. 12. ІНШІ УМОВИ

12.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Постачальника з усною або письмовою заявою. Постачальник, отримавши письмову заяву повинен її розглянути у строки, встановлені законодавством та надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь.

12.2. Абонент гарантує Постачальнику, що він володіє законними правами щодо володіння та/або користування Приміщенням, де будуть надаватися Послуги.

12.3. Даний Договір діє безстроково і може бути розірваний кожною зі Сторін у відповідності до Розділу 9 даного Договору.

12.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Постачальник не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

12.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Постачальника, він зобов’язаний повідомити про це Абонентів на своєму сайті не пізніше ніж у 20 (двадцяти) денний строк з моменту вступу в силу змін.

12.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Постачальника протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту настання таких змін шляхом звернення до контакт-центру Постачальника, що вказані на офіційному сайті Постачальника

12.7. Дії, направлені на реєстрацію або перереєстрацією Абонента, прийом платежів від нього, консультативно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку здійснюється уповноваженими представниками Постачальник.

12.8. Умови даного Договору однакові для всіх Абонентів.

12.9. Здійснюючи укладання даного договору Абонент надає згоду Постачальнику на обробку та використання його персональних даних відповідно до діючого законодавства України.

12.10. Всі спори та суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання Сторони передають його на вирішення до суду за встановленою підсудністю та підвідомчістю.

 1. 13. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСИМУМ-НЕТ»
Юридична адреса: 08151,Київська обл., Фастівський район, м. Боярка,вул. Молодіжна, будинок 12/2
Поштова адреса: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська, 10,а/с 20-б
IBAN UA 80 305299 00000 26008040103724 в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Код ЕДРПОУ 35040796
ІПН 350407910138
Контактний тел.:
+380980000869;
+380990000869;
+380990000869;
E-mail: office@maximuma.net

Директор: БЕЗНОСЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, діє на підставі Статуту.

TOP