ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ

ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ

 КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 

м. Боярка                                                                                       2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-ТЕЛЕКОМ»,  надалі за текстом «Оператор», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України оприлюднює  даний Договір про надання послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення (далі – «Договір»), необмеженому колу осіб (далі- «Абонентам»):

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сторони Договору — Оператор ТОВ «ТЕРРА-ТЕЛЕКОМ» з однієї сторони та Абонент (Абоненти) з іншої сторони.

1.2. Оператор - Суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію власних телекомунікаційних мереж.

1.3. Абонент - споживач телекомунікаційних послуг (фізична особа), що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, яке перебуває в його власності або користуванні до телекомунікаційної мережі Оператора.

1.4. Місце надання послуг – житлове приміщення за конкретно зазначеною Абонентом адресою, за якою буде здійснюватися надання Послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення.

1.5. Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення.

1.6. Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (телеприймач, тюнер тощо).

1.7. Абонентна плата — регулярний фіксований платіж, який встановлюється Оператором для Абонента за надання на постійній основі послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення.

1.8. Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і списання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором, а також звернення Абонента до технічного відділу.

1.9. Тарифний план - сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання послуг.

1.10. Розрахунковий період - проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця, за який Абонент сплачує авансом.

1.11. Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

1.12. Сайт Оператора - maximuma.net.

1.13. Додаткові послуги — роботи, що виконуються на замовлення Абонента у місці надання послуг та включають роботи з прокладання кабелю, роботи з перенесення точки підключення кінцевого обладнання, налагодження кінцевого обладнання, інші роботи.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Даний Договір розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 року, інших актів законодавства.

2.2.  Даний договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення.

2.3. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України та не можуть бути змінені на вимогу Абонента.

2.4. Товариство з обмеженою відповідальністю  «ТЕРРА-ТЕЛЕКОМ» включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2274 згідно рішення НКРЗІ № 463 від 08.09.2011 року.

2.5. З інформацією про перелік телерадіопрограм, типи пакетів телерадіопрограм,  перегляд яких можливий в рамках даного Договору, можна ознайомитися на сайті: maximuma.net або одержати за телефонами: (044) 37-40-451, (099) 0000-869, (093) 0000-869, (098) 0000-869.

2.6. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-ТЕЛЕКОМ» здійснює надання послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення під знаком для товарів і послуг « », власником якого виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСИМУМ-НЕТ».

2.7. Обов’язковою умовою надання Абоненту послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту послуг.

2.8. Оператор вправі на власний розсуд залучати третіх осіб для належного виконання зобов’язань за даним Договором без повідомлення про це Абонента. Перелік таких осіб затверджується Оператором з яким можна ознайомитися на сайті: maximuma.net.

2.9. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-ТЕЛЕКОМ» здійснює надання послуг доступу до перегляду програм кабельного телебачення на підставі наступних документів:

2.9.1. Ліцензія провайдера програмної послуги серії НР № 00070-п  від 29.04.2015 року з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі у м. Вишневе, с. Петропавлівська Борщагівка, с. Хотів, с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області;

2.9.2. Ліцензія провайдера програмної послуги серії НР № 00071-п  від 11.08.2011 року з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі у м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області;

2.9.3. Ліцензія провайдера програмної послуги серії НР № 00072-п  від 09.08.2013 року з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі у с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Оператор надає, а Абонент приймає та сплачує надані йому послуги доступу до перегляду програм кабельного телебачення (далі – «Послуги) згідно з умовами даного Договору.

3.2. Оператор здійснює надання Послуг в аналоговому та/або цифровому форматі:

3.2.1. Для отримання Послуг в аналоговому форматі Абонент повинен мати телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм;

3.2.2. Для отримання Послуг в цифровому форматі Абонент повинен мати телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм, що відповідає специфікації DVB-C або телевізійний приймач із вбудованим ТВ-тюнером, що відповідає специфікації DVB-C.

3.3. Послуги Оператора призначені виключно для домашнього використання.

3.4. Для надання Послуги Оператор організовує підключення обладнання Абонента до мережі Оператора. Послуги за даним Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не встановлено домовленістю між Сторонами.

4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ

4.1. Оператор на замовлення Абонента здійснює надання Додаткових послуг в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

4.2. Додаткові послуги надаються Оператором самостійно або з залученням третіх осіб без повідомлення про це Абонента.

4.3. Вартість та строк надання Додаткових послуг встановлюється Оператором в залежності від місця та складності їх надання.

4.4. Додаткові послуги підлягають наданню не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання попередньої плати.

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. Для оформлення  договірних відносини з Оператором  Абонент в електронному або в паперовому вигляді надає такі документи та інформацію:

5.1.1. Копія паспорта громадянина України;

5.1.2. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

5.1.3. Для іноземців та осіб без громадянства – копія документа, який посвідчує особу, а також додатково копія документа, що підтверджує законність перебування на території України (наприклад посвідка на постійне проживання на території України);

5.1.4. Для внутрішньо переміщених осіб – копія документа, що підтверджує місце реєстрації на підконтрольній Україні території (Довідка переселенця);

5.1.5. Адресу місця надання Послуги;

5.1.6. Номер(-а) телефона(-ів), адреси електронних скриньок, за якими Оператор зможе надсилати повідомлення.

5.2. Оператор має право відмовити Абоненту у оформленні договірних відносин, якщо:

5.2.1. У поданих для реєстрації документах виявлено недостовірність даних;

5.2.2. Подані документи пошкоджені або вважаються недійсними;

5.2.3. Наданий неповний пакет документів, необхідних для реєстрації;

5.2.4. Вік Абонента становить менше 18 років, крім випадку оформлення договірних відносин законним представником в інтересах неповнолітньої особи;

5.2.5. Відсутність технічної можливості забезпечення доступу до Телекомунікаційної мережі;

5.2.6. Несплати Абонентом абонентної плати та/або додаткових послуг.

5.3.  З моменту підписання заяви про приєднання до Договору Абонент автоматично приймає його умови і даний Договір вважається укладеним без підписання його Сторонами в паперовому вигляді. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання заяви.

5.3.1. В окремих випадках Договір може бути укладений і без підписання заяви про приєднання до Договору. Фактом приєднання до умов цього Договору в такому випадку буде вважатися оплата послуг Оператора згідно обраного тарифного плану, якою Абонент надає свою згоду на приєднання до Договору. Такими випадками можуть бути:

5.3.2. Настання форс-мажорних обставин (введення на законодавчому рівні карантинних обмежень господарської діяльності тощо);

5.3.3. Місце надання послуг вже було зареєстровано в системі Оператора та за яким вже здійснювалося надання послуг доступу до мережі Інтернет;

5.3.4. Безпосереднє здійснення Абонентом оплати послуг Оператора з відмовою підписувати заяву про приєднання.

5.4. Факт підписання Абонентом заяви про приєднання до Договору не є підставою для Оператора здійснювати надання послуг за цим Договором Абоненту. Підставою для надання Послуг за цим Договором Абоненту є сплачена абонентна плата за розрахунковий період.

 

5.5. В рамках підписання Абонентом однієї заяви про приєднання до Договору Оператор вправі надавати Послуги лише за одним місцем, яке вказане в заяві. Декілька місць надання Послуги за цим Договором одним і тим же Абонентом потребує підписання окремої заяви про приєднання з новим місцем надання Послуги.

5.6. Для Абонентів, які користувалися Послугами Оператора, підставою прийняття умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Оператор має право:

6.1.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на своєму сайті;

6.1.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати чи змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги;

6.1.3. Здійснювати формування пакетів телеканалів на власний розсуд на підставі укладених з правовласниками або уповноваженими особами договорів на їх ретрансляцію;

6.1.4. Призупинити та /або припинити у встановленому законодавством порядку надання Послуг;

6.1.5. Розірвати даний Договір у порядку, передбаченому Розділом 10 даного Договору;

6.1.6. Стягувати з Абонента окрему плату за Додаткові послуги, які призначені для забезпечення належної якості Послуг;

6.1.7. Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації щодо отримання Послуги та використовувати такі записи згідно чинного законодавства України.

6.1.8. Оператор також має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Оператор зобов’язаний:

6.2.1. Здійснювати надання Послуг Абоненту у відповідності до вимог чинного законодавства України;

6.2.2. Здійснювати повідомлення Абонента про зміну чи скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше ніж за 7(сім) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента;

6.2.3. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги, пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

6.2.4. Забезпечувати збереження відомостей про Абонентів, отриманих під час укладання Договору, а також про надання Послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо;

6.2.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

6.3. Абонент має право:

6.3.1. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

6.3.2. Замовляти у Оператора Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Оператором;

6.3.3. Вимагати від Оператора відшкодування втрат чи витрат, заподіяних у наслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених договором;

6.3.4. Відмовитися від Послуг Оператора в порядку, встановленому Договором;

6.3.5. Оскаржувати неправомірні дії Оператора згідно із діючим законодавством України;

6.3.6. Для прискорення відновлення надання Послуг Абонент може особисто повідомити Оператора про проведену оплату із зазначенням місця, дати, суми сплачених коштів і номера розрахункового документа;

6.3.7. Абонент має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Абонент зобов’язується:

6.4.1. Своєчасно здійснювати оплати Послуг та/або додаткових послуг згідно із встановленим порядком розрахунків;

6.4.2. Самостійно відстежувати зміни, пов’язані з виконанням Договору, шляхом регулярного перегляду інформації на сайті Оператора;

6.4.3. Повідомляти Оператора про відсутність Послуг;

6.4.4. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб (зловмисників, хакерів тощо). До такої інформації належать зокрема логін та пароль Абонента, що використовується Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використання такої інформації з обмеженим доступом третіми особами та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

6.4.5. Абонент має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному обсязі.

7.3. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7.4. Фінансова відповідальність Оператора, що може виникнути за будь-яких умов, обмежена розміром плати за надання послуги за 1 (один) календарний місяць і не може перевищувати цю суму.

7.5. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

7.5.1. настання форс-мажорних обставин;

7.5.2. наявності вини Абонента у випадках, передбачених законом;

7.6. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами.

8. ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Надання Послуги призупиняється у випадках:

8.1.1. Наявності заборгованості з оплати Послуг, а також закінчення коштів на Особовому рахунку за передплачені Послуги;

8.1.2. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних робіт або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг з обов’язковим повідомленням про це Абонента не менш ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування інформації на своєму сайті, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях – без такого попереднього повідомлення;

8.1.3. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

8.1.4. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Оператора або технічних засобів телекомунікацій;

8.2. Відновлення надання послуг Оператор здійснює  в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості.

8.3.  Надання послуги припиняється у випадках:

8.3.1. Непогашення заборгованості з оплати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту призупинення надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентна плата не нараховується, але Абонент зобов’язаний погасити фактичну заборгованість.

8.3.2. За письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з моменту отримання Оператором заяви, якщо інший строк не зазначений в заяві, в разі відсутності заборгованості Абонента перед Оператором.

8.3.3. В разі невикористання Послуги Абонентом не менш як 3-х (трьох) місяців з моменту отримання Послуги, якщо Абонент не повідомить Оператора про призупинення надання Послуг.

9. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

9.1. Абонентна плата на Послуги встановлюються Оператором самостійно.

9.2. Розмір абонентної плати визначений в діючих Прейскурантах, які розміщені на офіційному сайті Оператора.

9.3. Абонентна плата здійснюється Абонентом шляхом авансових платежів на період надання Послуги.  Тривалість розрахункового періоду надання Послуги складає 1 (один) календарний місяць.

9.4. Абонент здійснює оплату додаткових послуг (у випадку їх надання) шляхом попередньої плати в розмірі 100%.

9.5. Датою оплати Послуг вважається дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок Оператора та/або на рахунок третіх осіб згідно п. 2.8. Договору.

9.6. Інформація про здійснені Абонентом платежі враховується на Особовий рахунок Абонента.

9.7. Всі платежі за даним Договором здійснюються Абонентом у національній валюті України – гривні.

9.8. Абоненти здійснюють оплату Послуг та/або додаткових послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, відділень банківських установ тощо.

10. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірваний у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

10.2. Оператор може змінювати умови даного Договору з попереднім повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації на своєму сайті. Використання й оплата Абонентом Послуг після опублікованого строку набрання змінами чинності є незаперечним фактом прийняття Абонентом всіх внесених Оператором змін (акцепт змін).

10.3. Абонент вправі розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до п. 10.2. даного Договору, попередньо письмово повідомивши Оператора про це за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

10.4. Оператор може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом його умов. У цьому випадку Абонент зобов’язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Оператору збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Оператором ( в разі наявності).

10.5. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з попереднім письмовим повідомленням Оператора за 7 (сім) календарних днів до моменту його розірвання, без зазначення причин розірвання. Такою умовою розірвання Договору є відсутність заборгованості Абонента перед Оператором.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг, епідемії, блокади, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; введення воєнного або надзвичайного стану, навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до неможливості надання Послуг Оператором.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною або письмовою заявою. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути у строки, встановлені законодавством

12.2. Абонент гарантує Оператору, що він володіє законними правами щодо володіння та/або користування Приміщенням, де буде  здійснюватися надання Послуг та надаватимуться додаткові послуги. В разі пред’явлення третіми особами претензій щодо надання додаткових послуг за Договором Абонент здійснює їх врегулювання за власний рахунок та від свого імені.

12.3. Даний Договір діє безстроково і може бути розірваний кожною зі Сторін у відповідності до Розділу 10 даного Договору.

12.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Оператор не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

12.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової  форми або місцезнаходження Оператор зобов’язаний повідомити про це Абонентів на своєму сайті не пізніше ніж у 20 (двадцяти) денний строк з моменту вступу в силу змін.

12.6. У разі зміни персональних даних, номерів телефонів, адрес електронних скриньок Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту настання таких змін шляхом звернення до контакт-центру Оператора, що вказані на його сайті.

12.7. Дії, направлені на реєстрацію або перереєстрацією Абонента, прийом платежів від нього,  консультативно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку здійснюється уповноваженими представниками Оператора.

12.8. Умови даного Договору однакові для всіх Абонентів.

12.9. Здійснюючи укладання даного договору Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання його персональних даних відповідно до діючого законодавства України.

12.10. Всі спори та суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання Сторони передають його на вирішення до суду за встановленою підсудністю та підвідомчістю.

12.11. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

TOP